Uppförandekod

Uppförandekoden för medarbetare på Försäkringsrådgivarna Mälardalen betonar vikten av att skapa trygghet och möjligheter för våra kunder. Bolagets medarbetare förväntas agera i enlighet med företagets vision och värderingar, och följa regler och riktlinjer som fastställts i uppförandekoden. Koden betonar även vikten av att behandla alla människor lika och undvika diskriminering. 

Medarbetarna förväntas vara öppna och ärliga i sin kommunikation och agera i enlighet med gällande lagar och regler. Uppförandekoden betonar också vikten av att skapa en positiv arbetsmiljö och att rapportera eventuella överträdelser eller oegentligheter. Medarbetarna förväntas vara lojala mot företaget och agera på ett sätt som främjar förtroendet för företaget och dess varumärke. 

Uppförandekoden omfattar även regler och riktlinjer för hantering av kundklagomål, kontakter med media, marknadsföring och hantering av företagshemligheter. Följande områden regleras också i interna styrdokument: hållbarhet, tjänsteresor, säkerhet, klagomålshantering, intressekonflikter, HR, otillåtna förmåner, inköp, leverantörer, kommunikation, sekretess, arbetsmiljö, avtalshantering och outsourcing. Uppförandekoden uppdateras årligen och medarbetarna förväntas delta i utbildningar och tester kring etiska frågor. Följsamheten till uppförandekoden följs upp och rapporteras enligt företagets rutiner för intern kontroll.