Vi är en närstående rådgivare. Det betyder att vi har ett helhjärtat engagemang för er dig.
Vår kunskap är din trygghet.

En del av vår framgång bygger på den lojalitet som finns hos våra medarbetare och är en stor del av vår kultur. Att bygga en hållbar arbetsplats och att kunna utvecklas inom vår organisation har alltid varit viktigt för oss.

Våra tjänster

Rådgivning till arbetsgivaren

Rådgivning till arbetsgivaren

Vi hjälper er att bli att alt mer attraktiva som arbetsgivare. Vi upprättar policys samt tillhörande trygghetsavtal. Hos oss får ni ett bollplank i komplexa frågor och proaktivitet i form av löpande förslag, förbättringar och idéer utifrån olika typer av omvärldsförändringar,

Rådgivning till medarbetaren

Rådgivning till medarbetaren

Ni ska känna er trygga hur pensionskapitalet placeras. Vår rådgivning utgår alltid från den enskilde individens inställning till risk, finansiella ställning sparhorisont och hållbarhetsmål. Med stöd av vår analysavdelning anpassas råden så att era medarbetare blir rätt placerade.

Rådgivning till företagare

Rådgivning till företagare

Som företagare är det viktigt att ha en tydlig plan gällande er ekonomiska framtid. Vi har gedigen kunskap om vårt skattesystem; regelverk samt om våra försäkrings och sparprodukter.. Men det räcker inte. Det krävs också att vi har ingående kunskap om varje kund. Just därför är vi måna om att ha personliga rådgivningsmöten med våra kunder.

Företagsförsäkringar

Företagsförsäkringar

Vi skyddar er verksamhet. Som bolag exponeras ni mot alt fler risker. Gnom en detaljerad riskanalys utformar vi ett optimalt försäkringsskydd anpassad efter er verksamhet.

Kapitalplacering

Kapitalplacering

Att förvalta ditt kapital är ofta tidskrävande och komplext. Vid personliga möten tillhandahålls rådgivning baserad på er individuella finansiella situation, behov och önskemål. Rådgivningen mynnar ut i ett förslag om lämplig placering.

Etik och hållbarhet

Etik och hållbarhet

Utifrån etik, hållbarhet och riskfaktorer avser vi bidra med långsiktigt värdeskapande, klimatsmart vision och hållbarhetsmål. Hållbarhetsarbetet syftar även till att efterleva EUs handlingsplan för en hållbar finansmarknad.

Dina rådgivare

CHRISTER DAHLIN

VD


christer.dahlin@lansforsakringar.se
Tel: 021-13 76 40

MARIE DAHLIN

Försäljningschef, Rådgivare företagsförsäkring

marie.dahlin@lansforsakringar.se
Tel: 08-420 034 44

NINA OLSSON

Affärsstöd företag, liv- och pensionsförsäkring

nina.olsson@lansforsakringar.se
Tel: 021-13 76 44

ULRIKA SVENSSON

Rådgivare för företagsförsäkring

ulrika.ulrika@lansforsakringar.se
Tel: 021-13 76 41

SOFIA MYRMAN

Rådgivare liv- och pensionsförsäkring

sofia.myhrman@lansforsakringar.se
Tel: 021-13 76 46

ANDREAS ÖSTLUND

Rådgivare liv- och pensionsförsäkring

andreas.ostlund@lansforsakringar.se
Tel: 08-420 034 44

FREDRIK SANDGREN

Rådgivare liv- och pensionsförsäkring

fredrik.sandgren@lansforsakringar.se
Tel: 08-420 034 44

JOHAN CARLSSON

Försäljningschef liv


johan.carlsson@lansforsakringar.se
Tel: 08-420 034 44

THOMAS ANDERSSON

Styrelseordförande


thomas.andersson@lansforsakringar.se
Tel: 073-867 61 54

ALEXANDRA HORVATH

Rådgivare liv- och pensionsförsäkring

alexandra.horvath@lansforsakringar.se
Tel: 021-19 01 50

DENISE PHILIPSSON

Rådgivare företagsförsäkring


denise.philipsson@lansforsakringar.se
Tel: 08-420 034 44

TORBJÖRN OLSSON

Centralt Funktionsansvarig (CFA)

torbjorn.olsson@lansforsakringar.se
Tel: 08-562 831 99

FILIP WALLIN

Rådgivare liv- och pensionsförsäkring

filip.wallin@lansforsakringar.se
Tel: 08-420 034 44

DENNIS PERSSON

Rådgivare liv- och pensionsförsäkring

dennis.persson@lansforsakringar.se
Tel: 018-444 95 40

ALESSANDRA BRUSCHI

Rådgivare företagsförsäkring


alessandra.bruschi@lansforsakringar.se
Tel: 08-420 034 44

MATHILDA BY

Affärsstödspecialist företag


mathilda.byh@lansforsakringar.se
Tel: 08-420 034 44

Uppförandekod

Skapar tydlighet för våra medarbetare De allra flesta företag, inte minst de som är verksamma inom den finansiella branschen, har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som den ofta kallas.

För oss handlar det om en uppsättning regler och riktlinjer som på ett tydligt sätt förklarar hur man som medarbetare i Länsförsäkringars organisation förväntas agera i sin yrkesroll. Både mot varandra som medarbetare och i externa kontakter med exempelvis länsförsäkringsbolag, kunder, tillsynsmyndigheter, leverantörer, samarbetspartners och media.

”Vi lever i en förtroendebransch, där både våra kunder och vår omvärld ställer stora krav på vårt agerande. Vi måste helt enkelt agera på ett sätt som inger förtroende. Uppförandekoden kan inte ge svar på hur varje enskild situation ska hanteras. Men den ger en tydlig bild av hur vi ska förhålla oss och agera, både mot varandra som medarbetare och i kontakterna med vår omvärld”.

Information om försäkringsdistrubution

När försäkring förmedlas av en anknuten försäkringsförmedlare på uppdrag av ett försäkringsbolag är den anknutne försäkringsförmedlaren skyldig att lämna dig denna information.

Här framgår bl. a. försäkringsförmedlarens identitet, vilket bolag inom Länsförsäkringar som förmedlaren är anknuten till, hur förmedlaren ersätts, vilka myndigheter som utövar tillsyn över försäkringsförmedlaren samt hur du kan kontrollera försäkringsförmedlarens registrering. Vidare framgår var du som kund kan vända dig om du är missnöjd samt hur du kan framföra eventuella klagomål, liksom frågor om hur eventuellt skadestånd hanteras.

Tillsynsmyndigheter

Försäkringsförmedlarens försäkringsdistributionsverksamhet står under tillsyn av Finansinspektionen.
Postadress: Box 7821, 103 97 Stockholm
Telefon: 08-408 980 00
E-post: finansinspektionen@fi.se
Webbplats: www.fi.se

Försäkringsförmedlarens marknadsföring står under tillsyn av Konsumentverket.
Postadress: Konsumentverket / KO, Box 48, 651 02 Karlstad
Telefon: 0771-42 33 00
E-post: konsumentverket@konsumentverket.se
Webbplats: www.konsumentverket.se

Klagomål och vägledning

Vi har skriftliga rutiner för hantering av klagomål. Med klagomål avses att du som kund framfört ett konkret missnöje mot försäkringsförmedlarens agerande i ett enskilt ärende.

En kund som är missnöjd med försäkringsförmedlarens agerande kan kostnadsfritt framföra klagomål till någon av våra klagomålsansvariga. För att underlätta bedömningen av ditt ärende bör klagomål innehålla en kortfattad beskrivning av ärendet, namn på den medarbetare hos försäkringsförmedlaren som du haft kontakt med, när kontakten ägde rum, samt varför du är missnöjd med försäkringsförmedlaren. Om du framställer klagomål genom brev eller e-post ska du också bifoga de handlingar och det underlag som du anser vara relevant för ärendet och klagomålet. Framställda klagomål handläggs skyndsamt, och om ett klagomål inte tillmötesgås ska du få en skriftlig motivering till detta. Som konsument kan du också få vägledning i ett eventuellt klagomålsärende från Konsumenternas försäkringsbyrå (www.konsumenternasforsakringsbyra.se), Konsumenternas Bank- och Finansbyrå (www.konsumenternas.se), Konsumentverket (Hallå konsument) eller hos din kommunala konsumentvägledare, som du kan hitta på www.hallakonsument.se/sok-din-kommuns-konsumentverksamhet.

Är du konsument har du rätt att få en tvist med försäkringsförmedlaren prövad av Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm,
08-508 860 00, www.arn.searn@arn.se.

Du kan även alltid få en tvist med försäkringsförmedlaren prövad genom att väcka talan i allmän domstol.

Susanne Fagerberg
Klagomålsansvarig Länsförsäkringar Uppsala
kundsynpunkter.uppsala@lansforsakringar.se,
018-685689

Anna Grönkvist
Klagomålsansvarig Länsförsäkringar Stockholm
klagomalsnamnden@lansforsakringar.se,
08-562 830 00

Sara Enqvist
Klagomålsansvarig Länsförsäkringar Bergslagen
Sara.Enqvist@LFbergslagen.se
021-19 02 47

Ansvar

Länsförsäkringar Stockholm, Länsförsäkringar Bergslagen och Länsförsäkringar Uppsala, till vilket bolag försäkringsförmedlaren är anknuten, är ansvarigt för ren förmögenhetsskada som drabbar dig som kund, en försäkringsgivare eller någon som kan härleda sin rätt från dig, till följd av att försäkringsförmedlaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter enligt Lagen om försäkringsdistribution 4 kap. 1 § eller god försäkringsdistributionssed i övrigt.

Med god försäkringsdistributionssed menas bland annat att försäkringsförmedlaren med tillbörlig omsorg ska ta till vara kundens intressen samt handla hederligt, rättvist och professionellt. Försäkringsförmedlaren ska anpassa sin rådgivning efter dina behov och önskemål samt endast rekommendera lösningar som är lämpliga för just dig. Om du är en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet ska förmedlaren avråda dig från att vidta åtgärder som inte kan anses lämpliga med hänsyn till dina behov, ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter.

Om du vill göra anspråk på skadestånd ska du underrätta försäkringsförmedlaren eller Länsförsäkringsbolaget inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada har uppkommit.