Etik och hållbarhet

Utifrån etik, hållbarhet och riskfaktorer avser vi bidra med långsiktigt värdeskapande, klimatsmart vision och hållbarhetsmål. Hållbarhetsarbetet syftar även till att efterleva EUs handlingsplan för en hållbar finansmarknad.

Vårt hållbarhetsarbete är indelat i tre huvudområden: Ansvarsfullt erbjudande, ansvarsfullt företagande och långsiktigt miljö- och samhällsengagemang. Dessa tre områden och de underliggande delområden tydliggör vad hållbarhetsarbetet ska bidra med för att skapa trygghet och möjligheter för kunder och övriga intressenter.


Ansvarsfullt företagande
Ansvarsfullt företagande handlar om hur vår egen verksamhet ska bedrivas så att hållbarhet och den klimatsmarta visionen integreras i verksamheten. Det innebär att hållbarhetskrav ska ställas på leverantörer, att god affärsetik ska genomsyra verk[1]samheten, att bolaget ska vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare samt att verksamhetens egen miljöpåverkan ska minskas. Arbetet med ett ansvarsfullt företagande ska bidra till FNs globala mål och Länsförsäkringsgruppens centrala klimatmål. Medarbetare ska följa regler och riktlinjer och förväntas aktivt bidra till att hållbarhet.


Ansvarsfull arbetsgivare
Vi har ambitionen att vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare som främjar hälsa och bidrar till ett hållbart arbetsliv. En god företagskultur och tydliga värderingar ska bidra till att attrahera och behålla de bästa medarbetarna. En tydlig ledar- och medarbetarprofil, öppen och tillitsfull dialog, stor delaktighet och ansvar, mångfald, jämställdhet och inkludering samt kompetens och lärande är viktiga förutsättningar. Grunden för arbetet är Personalpolicyn samt Jämställdhets- och mångfaldsplanen. integreras i verksamheten samt förväntas ha god förståelse för vårt hållbarhetsarbete. Uppförandekoden för medarbetare ger ytterligare vägledning.

Affärsetik
För oss är god regelefterlevnad och god affärsetik väsentligt. Styrdokument och riktlinjer finns bland annat kring medarbetares uppförande, placeringar, motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism, otillåtna förmåner, anställdas egna affärer, intressekonflikter, säkerhetsarbete, insiderinformation, incidentrapportering och visselblåsningsrutin.

 

Hållbara inköp
Genom att ställa hållbarhetskrav på våra leverantörer kan vi till en hållbar utveckling. Grunden för arbetet är Inköpspolicyn, Avtalsinstruktionen och Upp[1]förandekoden för leverantörer som baseras på FN Global Compacts principer. Hållbarhetshetskrav ska ställas på leverantörer och i samband med upphandling ska en bedömning göras kring hållbarhetsrelaterade risker.