Ansvar

Länsförsäkringar, till vilket bolag Försäkringsrådgivarna Mälardalen är anknuten, är ansvarigt för ren förmögenhetsskada som drabbar dig som kund, en försäkringsgivare eller någon som kan härleda sin rätt från dig, till följd av att försäkringsförmedlaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt sina skyldigheter enligt Lagen om försäkringsdistribution 4 kap. 1 § eller god försäkringsdistributionssed i övrigt.

Med god försäkringsdistributionssed menas bland annat att försäkringsförmedlaren med tillbörlig omsorg ska ta till vara kundens intressen samt handla hederligt, rättvist och professionellt. Försäkringsförmedlaren ska anpassa sin rådgivning efter dina behov och önskemål samt endast rekommendera lösningar som är lämpliga för just dig. Om du är en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet ska förmedlaren avråda dig från att vidta åtgärder som inte kan anses lämpliga med hänsyn till dina behov, ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter.

Om du vill göra anspråk på skadestånd ska du underrätta Försäkringsrådgivarna Mälardalen eller Länsförsäkringar om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att en skada har uppkommit.